Kwota do zapłaty za czerwiec 2021:

  • 80,00 zł (16 obiadów po 5,00 zł)

W celu ustalenia kwoty do zapłaty po odpisach, proszę się kontaktować pod nr tel. (58) 302-85-20 wen. 113 lub na adres e-mail: k.mazurek@zso7.edu.gdansk.pl
.
Termin płatności za obiady: od 1-go do 5-go dnia miesiąca, którego dotyczy wpłata (wyjątek mogą stanowić płatności za wrzesień i styczeń - w tym przypadku termin będzie podawany na stronie internetowej szkoły)

- za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na indywidualny rachunek bankowy ucznia.

Bierzemy udział w programie:

GDAŃSK jeMY ZDROWO - Jadłospis

Obiady wydawane są w godz. 10.35 – 13.45 (4 przerwy)

Opłat za obiady należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany po wprowadzeniu umowy do systemu GPE przez pracownika szkoły.

 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz numer karty obiadowej) – w przypadku uczniów, którzy nie posiadają karty, numer zostanie nadany po dokonaniu wpłaty w wysokości 3,00 zł na inny rachunek bankowy szkoły wskazany niżej).

Odwołanie obiadu można zgłaszać najpóźniej do godz. 14.00 w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność, osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (58) 302-85-20 wewn. 123 (sekretariat) lub 113 (intendent) lub e-mailem na adres sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl

W przypadku zgłoszenia odpisów należność za odwołane obiady zostaje zarachowana na poczet wpłat za następny miesiąc. Należność tę należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc (przy płatności przelewem wskazany jest wcześniejszy kontakt z intendentem pod nr tel. (58) 302-85-20 wewn. 113 w celu uzgodnienia kwoty do zapłaty).

Rodzic odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu. Jeżeli wpłata bankowa będzie za niska na pokrycie całego abonamentu, albo będą odliczenia za odwołania obiadów (odpisy), które nie zostały zgłoszone, wówczas powstanie niedopłata, od której zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty Szkoła może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim e-mailowym wezwaniu Rodzica do zapłaty. Brak wpłaty należności spowoduje wszczęcie postępowania windykacyjnego. Za zwłokę w płatnościach

Jak zapisać się na obiady?

1. Podpisać umowę na obiady. Umowę należy złożyć w dwóch egzemplarzach w formie papierowej. Na portierni będzie wyznaczone miejsce do składania umów. Będzie można również z tego miejsca pobrać, wypełnić i podpisać dokument na miejscu. W przypadku samodzielnego drukowania umowy przez rodzica, prosimy aby umowa została wydrukowana na jednej kartce (dwustronnie).

Umowę podpisujemy dla każdej osoby osobno.

Umowę prosimy wypełnić drukowanymi literami.

Prosimy o wypełnianie wszystkich pól w umowie, łącznie z numerem rachunku bankowego, nr telefonu i adresem mailowym, ponieważ bez tych danych nie będzie możliwości realizacji umowy.

2. Po złożeniu umowy należy dokonać opłaty za obiady przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany po wprowadzeniu umowy do systemu GPE przez pracownika szkoły.

Przed wykonaniem przelewu należy wcześniej złożyć umowę, ponieważ w innym wypadku nie będzie możliwe wygenerowanie indywidualnego rachunku bankowego.

3. Prosimy, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby, ponieważ każda osoba będzie miała przypisany inny numer rachunku bankowego.

Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia

4. Za termin płatności uznaje się dzień wpływu na indywidualny rachunek bankowy.

5. Dokonać opłaty za kartę obiadową w wysokości 3,00 zł – dotyczy tylko nowych osób

na rachunek bankowy nr 05 1240 1268 1111 0010 3849 1842

(UWAGA!!! Inny rachunek bankowy niż w przypadku płatności za obiady!!!)

Odbiór kart odbywa się przy wejściu na stołówkę.

Osoby, które korzystały ze stołówki i posiadają już kartę, nie kupują kolejnej.

 

Jak zrezygnować z obiadów?

  1. Rezygnacja z korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej na druku, który stanowi Załącznik nr 4 do regulaminu korzystania ze stołówki (dostępny poniżej). Rezygnację należy złożyć w sekretariacie szkoły do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów.
  2. Brak uiszczenia opłaty za obiady nie jest równoznaczny ze złożeniem rezygnacji z korzystania z obiadów.
  3. Jeżeli nie wpłynie pisemna rezygnacja, należność za obiady zostanie normalnie naliczona przez system i będzie podlegać windykacji.