Deklaracja dostępności - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Zespoł Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),

  • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • Brak formularza kontaktowegoMożna skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
  • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
  • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.
  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF; dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
  • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru
  • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Chałubińskiego 13

Dojazd

Do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13 można dojechać liniami tramwajowymi numer 2, 3, 4, 6, 7, 11 – przystanek Chałubińskiego lub Sikorskiego. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 108 – przystanek lub Sikorskiego, oraz linią numer 227 – przystanek Witosa. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 300 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 350 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Opis ogólny budynku przy ul. Chałubińskiego 13

Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek stanowi bryłę składającą się z 5 bloków A, B, C, D i hali sportowej połączonych łącznikiem. W bloku A, B i C znajdują się sale lekcyjne, gabinety wicedyrektorów, pedagogów i psychologa. W bloku D na parterze znajduje się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora oraz gabinet stomatologa i pielęgniarki szkolnej. Wejście do budynku dla interesantów znajduje się od dziedzińca szkoły, przy ul. Chałubińskiego.

Dla osób niepełnosprawnych wejście dostosowane jest do ich potrzeb, wyposażone jest w pochylnię. Na parterze budynku w wejściu głównym znajduje się portiernia. Dziennik Podawczy Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie szkoły na parterze w bloku D.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia

powrót do góry