ZARZĄDZENIE NR 4/2024

DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie:

zasad rekrutacji dzieci do oddziału klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 3 w Gdańsku ul. Chałubińskiego 13 na rok szkolny 2024/2025.

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2023 r., poz. 900, 1672, 1718, 2005), uchwały nr LXX/1792/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz Zarządzenia nr 2342/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, zarządza się co następuje:

§1

Wprowadza się jako obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 3 w Gdańsku, ul. Chałubińskiego 13, Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, ustalone pismem Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska przesłanym w dniu 13 lutego 2024.

§2

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-edukacji/gdanskie-placowki-oswiatowe,a,30689

OBWODY SZKÓŁ:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-edukacji/obwody-gdanskich-szkol-podstawowych-wykaz-ulic-na-rok-2024-2025,a,258729