KRYTERIA REKRUTACJI:

Prawo Oświatowe (Dz. U. poz. 1082 z 2021 r. ze zmianami)

https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/544834/Uchwa%C5%82a-XXX_783_20

uchwały nr XXX/783/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk,

TERMINY REKRUTACJI:

Prawo Oświatowe (Dz. U. poz. 1082 z 2021 r. ze zmianami)

https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/553740/Zarz%C4%85dzenie-4_23

Zarządzenia nr 4/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk

 


ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU KLASY PIERWSZEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GDAŃSKU, UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 13

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie:

zasad rekrutacji dzieci do oddziału klasy pierwszej w szkole podstawowej nr 3 w gdańsku, ul. Chałubińskiego 13 na rok szkolny 2023/2024. 

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2021 r., poz. 1082 ze zm.), uchwały nr XXX/783/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz Zarządzenia nr 4/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, zarządza się co następuje:

 §1

 Wprowadza się jako obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 3 w Gdańsku,  ul. Chałubińskiego 13, Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok  szkolny 2023/2024, ustalone pismem Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska przesłanym
w dniu 14 lutego 2023.

§2

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Gdańskie placówki oświatowe:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/gdanskie-placowki-oswiatowe,a,30689 

OBWODY SZKÓŁ:

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Obwody-gdanskich-szkol-podstawowych-wykaz-ulic-na-rok-2023-2024-na-potrzeby-rekrutacji,a,236564