Prawa i obowiązki ucznia

Uczniowie szkoły mają prawo do:

 • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 • Opieki wychowawczej w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Ochrony i poszanowania godności osobistej.
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania.
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań, tak dotyczących życia szkoły, jak światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszają tym praw i wolności innych osób.
 • Zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania.
 • Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w :
  • szkolnych kołach zainteresowań,
  • w organizacjach społecznych i młodzieżowych,
  • w realizacji programów edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym
 • Uzyskiwania pomocy w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej, napotykania na trudności w nauce lub kontaktach z innymi uczniami.
 • Korzystania z pomocy poradni psychologiczno - pedagogicznej właściwej dla rejonu naszej szkoły, jak również do korzystania z poradnictwa w zakresie preorientacji zawodowej.
 • Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru - w czasie wszelkich zajęć organizowanych w szkole.
 • Działania w organach Parlamentu Uczniowskiego.
 • Realizowania indywidualnego programu lub toku nauczania - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Znajomości przepisów oświatowych i wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły dotyczących spraw uczniowskich, które znajdują się w osobnej teczce w bibliotece szkolnej.
 • Reprezentowania szkoły na zewnątrz poprzez udział we wszelkiego rodzaju konkursach i imprezach, które są organizowane przez inne placówki oświatowe, jak również przez władze samorządu terytorialnego lub administracji państwowej.
 • Redagowania i wydawania gazety szkolnej lub klasowej.
 • Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej wynikającej z własnych potrzeb w ramach możliwości organizacyjnych szkół w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • Wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekuna Parlamentu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia - zgodnie z przyjętymi przepisami ordynacji wyborczych.
 • Przynależności do organizacji o charakterze: wychowawczym, sportowym, naukowym i innych działających na terenie szkoły.

Uczniowie szkoły mają następujące obowiązki:

 • Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje, propagować sylwetkę Patrona.
 • Znać historię szkoły, doceniać jej wagę, poznawać kulturalne dobra narodu.
 • Współpracować w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej.
 • Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i być do nich przygotowany.
 • Usprawiedliwiać nieobecności w ciągu 14 dni.
 • Dbać o estetykę i ład w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły, o stan sprzętu szkolnego, zapobiegać dewastacji.
 • Przestrzegać zasad kultury współżycia społeczności szkolnej.
 • Tworzyć wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój i wygląd:
  • schludny i estetyczny: odpowiednia długość spódnic i bluzek, bez okrytego brzucha i dekoltu
  • na terenie szkoły obowiązuje noszenie jednolitego stroju uczniowskiego - granatowy bezrękawnik lub bluza bez kaptura z emblematem szkoły umieszczonym po lewej stronie w górnej części, białe lub granatowe polo z emblematem szkoły j/w.
  • Dyrektor szkoły określa dni - w drodze komunikatu, w których uczeń jest zwolniony z obowiązku noszenia jednolitego stroju, ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno- wychowawczych
  • w dni uroczystości szkolnych oraz egzaminów obowiązuje strój galowy: biała bluzka, koszula, spodnie, spódnica w ciemnym kolorze, stosowne obuwie
  • na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój gimnastyczny zgodny z wymaganiami nauczyciela przedmiotu
  • uczniowie obowiązkowo zmieniają obuwie w szkole
  • u dziewcząt dopuszczalne są w uszach kolczyki bezpiecznej długości i wielkości
  • zadbana fryzura, włosy i paznokcie w naturalnych kolorach
  • w czasie zajęć szkolnych niedopuszczalny jest makijaż oraz noszenie czapek i kapturów.
 • Współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Klasy.
 • Pomagać kolegom, którzy mają trudności w nauce.
 • Dbać o zdrowie swoje i kolegów.
 • Przebywać na terenie szkoły podczas przerw międzylekcyjnych.
 • Wyłączyć telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne na czas pobytu w szkole.
 • Otrzymać zgodę Dyrektora szkoły lub nauczyciela na rejestracje obrazu i dźwięku w czasie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez tego nauczyciela.