Kodeks uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

My, uczniowie jako wspólnota jednej szkoły, równi w prawach i obowiązkach, ustanawiamy kodeks jako dokument, w którym zawarte zostaną wartości kształtujące naszą postawę i osobowość.

UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. Postępuje zgodnie z wartościami wypływającymi z hasła Bóg - Honor - Ojczyzna.
 2. Zdobywa wiedze i rozwija swoje umiejętności najlepiej jak potrafi.
 3. Aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych.
 4. Zachowuje się godnie w każdej sytuacji i wobec wszystkich.
 5. Nie używa agresji i przemocy oraz przeciwdziała takim zachowaniom.
 6. Jest prawdomówny, uczciwy i przyznaje się do swoich błędów.
 7. Szanuje każdego człowieka, a potrzebującym udziela pomocy, jest koleżeński.
 8. Jest tolerancyjny wobec osób innego wyznania, płci, rasy, poglądów.
 9. Dba o dobre imię szkoły i pomnaża jej dorobek.
 10. Umie żyć i współpracować w grupie.
 11. Dba o zdrowie i higienę osobistą - nie ulega nałogom.
 12. Przestrzega zasad dobrego wychowania w życiu codziennym.
 13. Za właściwą postawę, celujące i bardzo dobre wyniki w nauce uczeń może otrzymać następujące nagrody:
  • świadectwo z wyróżnieniem (zasady przyznawania określają przepisy Ministra Edukacji Narodowej),
  • nagrodę rzeczową lub finansową ufundowaną przez dyrektora szkoły,
  • nagrodę rzeczową lub finansową ufundowaną przez przewodniczącego rady rodziców,
  • jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska,
  • pochwałę udzieloną przez wychowawcę na forum klasy,
  • list pochwalny do rodziców,
  • pochwałę dyrektora szkoły - udzieloną w sposób publiczny z wpisaniem tego faktu do arkusza ocen,
  • wpis do kroniki szkolnej.
 14. Wnioskodawcą o nagrodę dla ucznia jest wychowawca klasy.