ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Rok szkolny 2024/2025

Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas: I–III szkoły podstawowej, na podstawie decyzji komisji rekrutacyjnej.

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w sekretariacie szkoły lub przesłanie na adres e-mail sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl, prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w wyznaczonym przez szkołę terminie.

2. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły www.sp3.edu.gdansk.pl

3. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia należy złożyć:

- do 23.08.2024 r. do godz. 15.00 – w rekrutacji podstawowej;

- do 30.08.2024 r. do godz. 15.00 – w rekrutacji uzupełniającej, w przypadku wolnych miejsc.

4. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną składającą się z: wicedyrektora lub wskazanego nauczyciela jako przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, co najmniej dwóch wychowawców świetlicy szkolnej lub wychowawców oddziałów edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga szkolnego. Komisja składa się co najmniej z 4 członków.

5. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym.

6. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów lub stwierdzeniu niezgodności danych ze stanem faktycznym stwierdza się, że wniosek nie spełnia wymagań formalnych.

7. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona.

8. W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowane są:

· dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują w trybie dziennym lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko.

9. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 8, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny dziecka,

2) niepełnosprawność dziecka,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

6) samotne wychowywanie dziecka,

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą,

Wszystkie mają jednakową wartość.

10. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji, świetlica szkolna będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą – drugi etap postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego. Na drugim etapie rekrutacji mogą być przyjmowane dzieci, których jedno z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym.

11. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria z ust. 9.

12. Komisja przeprowadza proces rekrutacyjny dzieci ubiegających się o przyjęcie do świetlicy na dany rok szkolny i indywidualnie rozpatruje każdy wniosek.

13. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy szkolnej lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczane są na liście rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania do świetlicy.

14. Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie podana w dniu:

- 29.08.2024 r. - w rekrutacji podstawowej,

- 02.09.2024 r. – w rekrutacji uzupełniającej.

15. Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte do świetlicy szkolnej mogą złożyć odwołanie do dyrektora szkoły nie później niż w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy dzieci przyjętych.

Odwołanie bez uzasadnienia nie będzie rozpatrywane.

16. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty wpływu odwołania. Pisemna odpowiedź na odwołanie przekazywana jest osobiście rodzicom lub za pośrednictwem poczty.

17. Decyzja dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.

18. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej w ciągu roku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły.

19. W przypadku ciągłej nieobecności ucznia na zajęciach świetlicowych (powyżej dwóch tygodni), rodzic jest zobowiązany do kontaktu z wychowawcą świetlicy lub wicedyrektorem w celu usprawiedliwienia nieobecności ucznia. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zasadach określonych w punkcie 19 i braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczeń zostaje skreślony z listy wychowanków świetlicy.

20. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 2 września b. r. szkolnego, a kończy w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21. Grupa świetlicowa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.