ZASADY REKRUTACJI DLA PÓŁKOLONII

Organizowanej w okresie 29.01.2024 r. – 09.02.2024 r.

Dla uczniów klas 1-3 oraz uczniów klas 4-6

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku

Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk

telefon 58 302 85 20

e-mail: sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl

www.sp3.edu.gdansk.pl

 

Do udziału w półkolonii przyjmowani są uczniowie klas: 1-3 oraz 4-6 Szkoły Podstawowej nr 3  w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, na podstawie decyzji komisji rekrutacyjnej.

 1. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie w sekretariacie szkoły lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl, prawidłowo wypełnionej Karty rekrutacji uczestnika wypoczynku w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku – Załącznik nr 1 (I turnus) i Załącznik nr 2 (II turnus) w wyznaczonym przez szkołę terminie.
 2. Karty rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły sp3.edu.gdansk.pl
 3. Kompletnie i czytelnie wypełnioną kartę rekrutacji należy złożyć:
 • do 12.01.2024 r. do godz. 12.00w rekrutacji podstawowej;
 1. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną składającą się z: kierownika wypoczynku jako przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, co najmniej dwóch wychowawców klas / świetlicy lub pedagoga szkolnego. Komisja składa się co najmniej z 3 członków.
 2. Rodzic wypełniając kartę rekrutacji oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym.
 3. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów lub stwierdzeniu niezgodności danych ze stanem faktycznym stwierdza się, że wniosek nie spełnia wymagań formalnych.
 4. Liczba miejsc uczestnictwa w półkolonii jest ograniczona, tj. 45 uczestników, co umożliwia utworzenie 3 grup po 15 uczestników półkolonii dla klas 1-3 oraz dla klas 4-6.
 5. W pierwszej kolejności do udziału w półkolonii kwalifikowani są uczniowie klas
  1-3, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują w trybie dziennym
  .
 6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 8, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny dziecka,
  • niepełnosprawność dziecka,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
  • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
  • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
  • samotne wychowywanie dziecka,
  • objęcie dziecka pieczą zastępczą,

              Wszystkie mają jednakową wartość.

 1. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji, półkolonia będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą – drugi etap postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego. Na drugim etapie rekrutacji mogą być przyjmowane dzieci, których jedno z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym.
 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria z ust. 9.
 3. Komisja przeprowadza proces rekrutacyjny dzieci ubiegających się o przyjęcie na półkolonie i indywidualnie rozpatruje każdy wniosek.
 4. Dzieci nieprzyjęte na półkolonie lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczane są na liście rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania na półkolonie.
 5. Lista dzieci zakwalifikowanych na półkolonie będzie podana w dniu:
 • 17.01.2024 r. o godz. 14:00 - w rekrutacji podstawowej.

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego na półkolonie

jest złożenie w terminie do 19 stycznia 2024 r. do 12:00

Karty kwalifikacyjnej uczestnika Wypoczynku w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7

w Gdańsku – Załącznik nr 3.

 1. Rodzice dziecka, które nie zostało zakwalifikowane na półkolonie, mogą złożyć odwołanie do dyrektora szkoły nie później niż w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych.

        Odwołanie bez uzasadnienia nie będzie rozpatrywane.

 1. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty wpływu odwołania. Pisemna odpowiedź na odwołanie przekazywana jest osobiście rodzicom lub za pośrednictwem poczty lub po uzgodnieniu poczty elektronicznej.
 2. Decyzja dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka na półkolonie w ciągu trwania turnusu podejmuje dyrektor szkoły.
 4. W przypadku nieobecności ucznia na pierwszych zajęciach w ramach półkolonii, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z kierownikiem półkolonii w celu poinformowania o przyczynach nieobecności ucznia. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia lub braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczeń zostaje skreślony z listy uczestników półkolonii.
 1. Półkolonie rozpoczynają działalność z dniem:
 • I turnus - od 29 stycznia 2024 r. o godz. 8:00, a kończą w dniu 2 lutego 2024 r. o godz. 16:00
 • II turnus – od 5 lutego 2024 r. o godz. 8:00, a kończą w dniu 9 lutego 2024 r. o godz. 16:00.

        Zajęcia w ramach półkolonii są organizowane każdego dnia od godz. 8:00 do godz. 16:00.

 1. Grupa półkolonii może liczyć nie więcej niż 15 uczestników w grupach dla klas 1-3 oraz 20 uczestników w grupie dla klas 4-6.
 2. Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku. W przypadku wypoczynku organizowanego wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych liczba uczestników wypoczynku w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku powinna być zgodna z liczbą dzieci w oddziale przedszkola specjalnego, oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale szkoły specjalnej oraz oddziale specjalnym odpowiednio w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, właściwej dla wieku tych uczestników.
 3. Uczestnicy półkolonii będą mogli w jej trakcie odpłatnie skorzystać z obiadu w jadalni szkolnej. Warunkiem jest opłacenie obiadów w kwocie 5x5,50 zł = 27,50 zł za jeden turnus do dnia 22.01.2024 r. – zgodnie z warunkami umowy. W okresie półkolonii nie obowiązują odpisy obiadowe.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie zasady opisane w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, Statucie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku oraz Regulaminie świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Gdańsku.

  

 

Marcin Hintz

                                                                                                          Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7